Mondelinge vraag inzake het aantal arbeidsongevallen in Brussel

28 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het aantal arbeidsongevallen in Brussel" (nr. 10407)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, uit uw antwoord op een eerdere schriftelijke vraag blijkt dat er grote regionale verschillen zijn wat de arbeidsongevallen binnen Defensie betreft. In Brussel was de ernstgraad van de arbeidsongevallen in 2009 en 2010 minder dan de helft van die in Vlaanderen en Wallonië. Toch blijkt het gemiddelde aantal dagen afwezigheid na een arbeidsongeval in Brussel het hoogste van het hele land. In Brussel was een persoon na een arbeidsongeval in 2009 gemiddeld 21 dagen afwezig, in Vlaanderen en Wallonië respectievelijk slechts 16 en 11 dagen. 

Ook in 2010 werd de trend verder gezet, met een gemiddelde afwezigheid van 18 dagen in het Brusselse Gewest. De arbeidsongevallen in Brussel zijn dus minder ernstig, maar de militairen blijven na hun arbeidsongeval langer afwezig. Ik heb intussen een nieuwe schriftelijke vraag ingediend om recentere cijfers te krijgen. 

Mijnheer de minister, kunt u mij in afwachting meer uitleg geven? Gaat het hier om een structureel probleem? Welke factoren dragen bij tot de hoge gemiddelde afwezigheid na een arbeidsongeval in het Brusselse Gewest? Indien het gaat om een structureel probleem, welke preventieve maatregelen heeft Defensie genomen? Wat doet Defensie om het militaire personeel te sensibiliseren voor deze problematiek? 

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, de cijfers voor Brussel, doorheen de tijd, bevestigen niet de gemaakte conclusies. In 2008 lag het gemiddelde aantal dagen afwezigheid na arbeidsongeval lager dan in Vlaanderen: 13 dagen tegenover 11 dagen voor Brussel en 12 dagen voor Wallonië. In 2010 was het cijfer quasi gelijk aan dat van Vlaanderen: 17 dagen tegenover 18 dagen voor Brussel. 

Verder moet worden opgemerkt dat de ernstgraad het resultaat is van het totaal aantal dagen afwezigheid, gerelateerd aan het aantal personeelsleden. Een lage ernstgraad kan ook worden veroorzaakt door zeer weinig arbeidsongevallen in relatie tot het aantal personeelsleden, maar die toch een groot aantal dagen afwezigheid veroorzaken wat dus een hoge gemiddelde afwezigheid oplevert. 

Voor Brussel kan dit worden verklaard door het feit dat de meeste personeelsleden er een administratieve functie in een staf uitoefenen en bovendien kan de wet van de kleine getallen hier natuurlijk ook een rol spelen.