Mondelinge vraag inzake het aanvullend pensioen voor journalisten

31 januari 2012

Mondelinge vraag van Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het aanvullend pensioen voor journalisten" (nr. 8974)

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte heer de minister, amper een maand geleden poneerde u - o.a. ten aanzien van de commissie sociale zaken - In de toelichting bij uw amendementen op de wet diverse bepalingen dat het aanvullend pensioenstelsel van de journalisten deficitair was.  U redenering was gestoeld op cijfermateriaal uit de vorige eeuw.

Ondertussen zou u over recenter cijfermateriaal beschikken. Mijnheer de minister, kan u toelichting geven aan de hand van dit recenter cijfermateriaal ? Had u ondertussen overleg met de sector ? Hoewel wij ten volle begrijpen dat ons pensioenstelsel aan hervorming toe is, kunnen wij moeilijk kaderen dat u - zonder over accurate gegevens te beschikken - zo indringend ingrijpt ten aanzien van deze relatief kleine groep. Kan u begrijpen dat deze handelwijze weerstand opwekt ? Waarom wordt deze groep onmiddellijk geviseerd terwijl in andere luiken van de pensioenhervorming gratieuze uitzonderingssituaties blijven gelden voor veel ruimere groepen (cf. rijdend personeel nmbs, militairen …) ? 

Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Het regeerakkoord bepaalt dat de bijzondere stelsels, dus ook het stelsel van beroepsjournalisten, moet worden beëindigd voor eind 2011. Overgangsbepalingen zijn wel mogelijk. De wet van 28 december 2011 is een getrouwe uitvoering van het regeerakkoord.

Na de kerstvakantie is de administratie van start gegaan met de voorbereiding van de verschillende dossiers. Volgens de eerste berekeningen zouden er in het stelsel van de beroepsjournalisten de jongste jaren inderdaad overschotten zijn geweest. In 2006 had het stelsel nog 3.411.190 euro inkomsten en 2.841.527 euro uitgaven. In 2010 ging het respectievelijk om 3.988.639 en om 3.933.908 euro. Naderhand zou er dus een oplopend tekort ontstaan, wat de hervorming rechtvaardigde.

De eerste cijfers zijn echter gebaseerd op een aantal veronderstellingen die nu worden verfijnd en geobjectiveerd in het verdere overleg met de vertegenwoordigers van de sector. Hopelijk zullen de nieuwe berekeningen positief blijken voor het stelsel van de beroepsjournalisten, maar ik streef in ieder geval naar een coherente en financieel verantwoorde oplossing die door iedereen wordt gesteund.

Ik voer momenteel gesprekken met de vertegenwoordigers van de journalisten, en ik garandeer dat de bijdragen voor 2012 betaald zullen worden. Er zal een nieuwe wettelijke grondslag worden ingevoerd voor de toekomst. Er zijn geen reserves in het pensioenstelsel voor journalisten; overschotten worden doorgestort in het kader van het globale beheer en worden aangewend voor de betaling van de pensioenen volgens een omslagstelsel

Karolien Grosemans (N-VA): Opnieuw wil ik hier pleiten voor een werkgroep Pensioenen, zodat men via overleg kan komen tot coherente voorstellen die ieders steun hebben.