Mondelinge vraag inzake het BEST-programma van Defensie

8 januari 2014

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het BEST-programma van Defensie" (nr. 20559)

Karolien Grosemans (N-VA): In 2003 heeft Defensie het BEST-programma gelanceerd, ‘Belgian Soldier Transformation’, gericht op het verbeteren van de individuele uitrusting van onze militairen. In het raam van dat programma ging Defensie in 2011 voor de ontwikkeling en de aanschaf van het smart vest een samenwerking aan met de krijgsmachten van Nederland en Luxemburg. Intussen werd het BEST-programma slechts onder voorbehoud heropgenomen in het Investeringsplan voor Defensie en Veiligheid 2012-2014.

In de commissievergadering van 12 december 2012 hebt u meegedeeld dat het smartvestproject vertraging had opgelopen, maar dat de eerste proefmodellen in april en mei 2013 zouden worden geëvalueerd.

Ik had graag een beter zicht gekregen op dit project.

In welke fase bevindt de ontwikkeling van het smart vest zich?

Zijn er al proefmodellen voorgesteld? Zo ja, hoe werden deze geëvalueerd? Zo neen, wanneer worden de eerste modellen verwacht?

Worden de eerste prototypes nog steeds in het eerste semester van 2014 verwacht? Hoeveel prototypes zal ons land krijgen?

Hoe verloopt de samenwerking met Nederland, de leidende partij, en Luxemburg?

Welke Belgische bedrijven leveren een bijdrage aan dit project? Hebt u zicht op de economische return voor ons land?

Welk bedrag heeft Defensie al effectief in dit project geïnvesteerd?

Zal Defensie de rest van de oorspronkelijk geraamde kostprijs van 5 miljoen euro kunnen vrijmaken? Zo neen, welke implicaties heeft dit voor onze deelname aan het project?

Minister Pieter De Crem: De ontwikkeling van het smart vest bevindt zich momenteel in de precontractuele fase. Tussen 4 juni en 16 juli is een reeks proefmodellen van de geselecteerde kandidaat uit Amersfoort door soldaten uit België, Nederland en Luxemburg geëvalueerd.

Van 22 januari tot 9 juli 2013 werd bijkomend onderzoek op een tweede reeks proefmodellen afgerond door de multi criteria analysis met experts van deze drie landen.

De eerste prototypes zijn momenteel gepland voor het eerste trimester van 2015 als het definitieve contract dat wordt voorzien in de loop van het eerste semester van 2014 kan worden afgesloten.

België dient zoals gepland veertig prototypes te krijgen. De samenwerking met Nederland verloopt vlot. Luxemburg wordt grotendeels door Belgische militairen vertegenwoordigd.

De definitieve beslissing over de toekenning van het contract is nog niet genomen. Er is bijgevolg nog niet geweten welke Belgische bedrijven effectief zullen deelnemen aan de uiteindelijke realisatie. Wat betreft de economische return, dien ik u te verwijzen naar de minister van Economie die in deze materie bevoegd is.

Behalve de permanente deelname van drie Belgische officieren aan dit project, zijn er tot op heden geen kosten aan België gefactureerd.

Er is een totaalbudget van vijf miljoen euro voor deze fase van het programma in plaats gesteld en in budgetten vastgelegd. De deelname van de Belgische Defensie is gegarandeerd tot het einde van de oplevering en de beproeving van de preserie, de zogenaamde prototypes. Dit gebeurt in het tweede semester van 2015.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat het dossier vooruitgaat. Het is immers belangrijk, want het gaat om het eerste samenwerkingscontract van de landcomponent. Er waren geruchten dat België zich hieruit zou terugtrekken.