Mondelinge vraag inzake het dossier 'benefits'

16 april 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het dossier benefits" (nr. 17164)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, vorig jaar werd op verzoek van de vakbonden een dossier “welfare benefits” opgestart, maar dat blijkt sindsdien aan te slepen. Het personeel van Defensie beschikt nog niet over een pakket aan voordelen, zoals dat voor het personeel van de politie, het spoorwegpersoneel of de federale ambtenaren het geval is.

Mijn vragen daarover zijn de volgende.

Heeft het personeel van Defensie momenteel al recht op bepaalde voordelen op het vlak van welfare? Zo ja, om welke voordelen gaat het precies? Wat zijn de belangrijkste vragen van de vakbonden in het dossier “benefits”? Wat houdt dat dossier in? Gaat het om concrete voorstellen of om een studie? Van welke voordelen is er sprake? Wanneer verwacht u dat het dossier kan worden afgerond? Wat is de volgende stap? Kan er meteen een beslissing volgen of zal er eerst opnieuw overleg met de vakbonden moeten plaatsvinden?

Minister Pieter De Crem: Collega’s, het personeel van Defensie kan reeds een aantal benefits enwelfare-initiatieven genieten, zoals bedrijfsrestaurants en cafetaria’s, met redelijke prijzen voor de maaltijden en consumpties, gratis medische zorg, een gratis hospitalisatieverzekering en 50 % korting voor het gezin van de personeelsleden voor die diensten.

Daarnaast organiseert de Centrale Dienst voor de Sociale en Culturele Actie, de CDSCA, groepsreizen en kunnen personeelsleden een korting van 5 % verkrijgen op de officiële prijzen van de touroperators voor privéreizen. Zij genieten eveneens een grote sociale bijstand, via de sociale dienst van de CDSCA.

Na het gesprek met de vakorganisaties, die een actualisatie van het dossier “benefits” vroegen, heb ik inderdaad de CDSCA verzocht om dat opnieuw op te nemen. In december 2012 heeft de CDSCA een dossier bezorgd waarin een aantal voorstellen werd geformuleerd, teneinde benefits ten gunste van het personeel van Defensie te realiseren. Na het inwinnen van bijkomende informatie werd op 27 maart aan de CDSCA gevraagd om de nodige onderhandelingen op te starten. Het voorlopige resultaat van die onderhandelingen, met alle juridische en budgettaire aspecten, dient mij te worden voorgelegd. Ik ben in verwachting van dat resultaat.

Karolien Grosemans (N-VA): Ik dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Er wordt door de financiële crisis bespaard op het budget van Defensie, waardoor er weinig financiële ruimte is. Ik meen dan ook dat het een mooi alternatief zou zijn om de job van militair interessanter en aantrekkelijker te maken. Ik hoop dat ter zake snel vorderingen worden gemaakt.