Mondelinge vraag inzake het gerechtelijk dossier van de brand van de Innovation

14 juni 2017

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Justitie over "het gerechtelijk dossier van de brand van de Innovation" (nr. 18895)

Karolien Grosemans: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, naar aanleiding van de herdenking op 22 mei 2017 van de brand in de Innovation in de Nieuwstraat te Brussel 50 jaar geleden, verschenen er twee relevante boeken. Beide boeken vragen aandacht en stellen vragen over de actuele status van het lnno-dossier in het Justitiepaleis te Brussel.

In het documentaire boek “Inferno” van journalisten Geert De Vriese en Frank Van Laeken wordt melding gemaakt van: “Er doen stevige geruchten de ronde dat het dossier niet volledig zou zijn, dat bepaalde stukken, of zelfs heelder mappen, in de loop van de jaren zouden verdwenen zijn. Gestolen. Of domweg kwijtgespeeld.”

De sleutelroman '”Happening” van VUB-professor emeritus Johan Swinnen is gebaseerd op 20 jaar historisch onderzoek in alle beschikbare dossiers, ook in het lnno-dossier van het Brussels Justitiepaleis. Daarin lezen we: “Het is nog niet te laat, maar het verontrust me dat het officiële dossier over de brand van de Innovation bij elk bezoek dat ik breng aan het Justitiepaleis te Brussel een stuk dunner is. Dat is gruwelijk om te zien. Justitie blijft een schandvlek voor onze democratie.”

Verder in het boek zegt hij: “In het gerechtelijk dossier in het Justitiepaleis te Brussel vind ik een verslag van een ondervraging op 10 juli 1967 en een contact met Interpol op 2 augustus 1967. Ik lees dat ze kind aan huis waren bij de Commune Ché en dat ze militant waren en de Chinese Culturele Revolutie toejuichten als revolutionair voorbeeld voor het Westen. Ik bestel aan de balie fotokopieën van al de aanwezige stukken. Als ik in 2014 opnieuw onderduik in het lnno-dossier, merk ik dat al deze belangrijke documenten en huiszoekingen, ook de krantjes en pamfletten niet langer in het dossier te vinden zijn.”

Mijnheer de minister, ik wil u in deze context enkele vragen stellen.

Hebt u enig zicht op de lijst van bezoekers – onderzoekers, vorsers, familieleden, juristen … – die het dossier raadpleegden sinds het einde van het onderzoek, ongeveer einde 1969, begin 1970?

Zijn er documenten of dossiers verdwenen, of erger nog, gestolen? Zo ja, zijn er al vaststellingen geweest? Hoe is dit kunnen gebeuren?

Kan u me een overzicht geven van waar het juridisch lnno-dossier effectief is bewaard sinds 22 mei 1967, om klaarheid en transparantie te verlenen aan de onderzoekers en de nabestaanden?

Minister Koen Geens: Mevrouw Grosemans, het College van procureurs-generaal bevestigt mij dat het parket van Brussel en toe vragen tot inzage van dit gerechtelijk dossier krijgt, maar dat het geen lijst bijhoudt van alle personen die dit dossier hebben geconsulteerd.

Meermaals werd inzage gevraagd door onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden. Dit werd hun toegestaan. Ik heb geen informatie over het beheer van het dossier sinds 1967. Het dossier berust bij de Franstalige correctionele rechtbank van eerste aanleg van Brussel en behoort tot de bevoegdheid van de voorzitter van die rechtbank.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Goed, er is nog altijd de these dat een ongeval die brand zou hebben veroorzaakt, maar dat is nog niet volledig uitgeklaard. De these van een aanslag is ook nog altijd open. Ik meen dat het belangrijk is de actuele inventaris van de stukken te bekijken. Ik verneem dat deze these niet meer te toetsen is aan de oorspronkelijke inventaris. Blijkbaar nam men het toen minder nauw met het inventariseren van alle stukken. Ik hoop dat dit op dit ogenblik veel beter verloopt.

Ik zal dit verder opvolgen. Het zomerreces nadert. Mag ik u een tip geven: het boek “Happening” is heel ontspannend, mocht u binnenkort wat tijd hebben om te lezen. U kunt ook wachten tot de film uitkomt. De filmrechten zijn verkocht, heb ik gehoord.