Mondelinge vraag inzake het houden van militaire oefeningen in natuurgebied

28 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het houden van militaire oefeningen in natuurgebied" (nr. 10648)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, een professioneel leger moet regelmatig kunnen oefenen om zijn expertise op peil te houden. Defensie beschikt zelf over verscheidene militaire domeinen waar militaire oefeningen kunnen plaatsvinden. Gezien het specifieke karakter van sommige oefeningen, kunnen die gepaard gaan met geluidshinder en schade aan de natuur.

Om de biodiversiteit te vrijwaren, zijn er in Vlaanderen verscheidene richtlijnen van kracht. Zo stipuleert de Vogel- en Habitatrichtlijn 92/94/EEG een ruime lijst van ongeveer 40 verschillende gebieden als speciaal beschermde zones in Vlaanderen. De richtlijnen worden in Vlaanderen vertaald in artikel 36 van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wat betreft gebiedsbescherming.

In hoeverre zijn er overlappingen tussen de militaire domeinen en de beschermde natuurgebieden in Vlaanderen?

Wat is het beleid van Defensie met betrekking tot het houden van militaire oefeningen in of boven natuurgebied? Gelden er bepaalde voorwaarden voor militaire oefeningen in een natuurgebied? Is er overleg tussen Defensie en de Gewesten met betrekking tot het gebruik van natuurgebieden?

Heeft Defensie de afgelopen vijf jaar al klachten ontvangen over aanwezigheid in kwetsbaar natuurgebied? Hoe worden de klachten opgevolgd? In hoeverre heeft Defensie de voorbije vijf jaar schadevergoedingen moeten betalen om de schade aan natuurgebied te compenseren, berokkend tijdens militaire oefeningen?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, de vogelrichtlijn- en habitatgebieden vormen samen de Natura 2000-gebieden en hernemen het merendeel van de militaire oefenterreinen in Vlaanderen. Die gebieden zijn geen natuurreservaten op zich; het beheer ervan wordt via protocolakkoorden gedekt qua beheer tussen het Agentschap Natuur en Bos of ANB en Defensie. Voor de grote militaire oefenterreinen zoals Leopoldsburg of Brasschaat, zijn er natuurbeheerplannen, die de langetermijnvisie weergeven met betrekking tot de instandhoudingdoelstellingen en de daaraan verbonden natuurwerken. In militaire oefengebieden primeren militaire oefeningen, maar die worden in overleg met het ANB gepland om natuurhinder te beperken. Zo wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met beperkingen zoals het broedseizoen, om een oplossing uit te werken.

Via het geoloket Natura 2000 van de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV, zijn alle beperkingen met betrekking tot de natuurgebieden en de vogelrichtlijn- en habitatgebieden consulteerbaar, inclusief de activiteiten zoals militaire oefeningen. Twee keer per jaar is er enerzijds lokaal overleg via de natuur- en bosbeheercommissies voor de oefenterreinen en anderzijds gewestelijk overleg met Defensie via het technisch uitrustingscomité. Defensie heeft tot op heden geen klachten ontvangen dankzij het nauw overleg, zowel op lokaal als op gewestelijk vlak.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Er zijn dus geen klachten tot nu toe. Dat is een goede zaak.

Ik hoor ook dat er nauw overleg is met het Agentschap Natuur en Bos. Het is misschien een eigenaardige vraag over die natuurgebieden, maar in mijn achtertuin ligt het Schulensbroek en daar was op maandag 19 maart om 14.30 uur een Agustahelikopter aan het rondvliegen. Heel laag boven de grond, op vier meter, werd er voortdurend rondgecirkeld. Er was eindelijk iets te doen in Herk-de-Stad en verschillende inwoners zijn op hun fiets gesprongen en daarheen gereden. Ik moet zeggen dat ik verwonderd was, omdat de eenden en beschermde vogels nogal veel last hadden van de luchtverplaatsing. Ze vlogen alle kanten op. Het was vrij spectaculair. Daarom vroeg ik mij eigenlijk af wat de afspraken ter zake zijn. Ik zal mij tot het Agentschap Natuur en Bos moeten richten om te vragen wat die Agustahelikopter in Herk-de-Stad deed.