Mondelinge vraag inzake het kwartier IJzer in Leopoldsburg

2 april 2014

Mondelinge veaag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het kwartier IJzer in Leopoldsburg" (nr. 22742)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, met uitvoering van uw herstructureringsplan "De voltooiing van de transformatie" werd het eerste bataljon Jagers te Paard te Leopoldsburg ontbonden.

Er werd beslist om de kazerne, het kwartier IJzer, te verkopen. Volgens uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 449 van 11 april 2013 stond de kazerne toen op de lijst van gebouwen en terreinen van Defensie die voor vervreemding zouden worden overgedragen aan de FOD Financiën. De installaties werden ondertussen overgedragen aan de FOD Financiën, maar recent zou de desaffectatieprocedure van de kazerne op uw vraag stop zijn gezet.

Kunt u bevestigen dat de desaffectatieprocedure van het kwartier IJzer op uw vraag is stopgezet?

Kunt u uitleggen wat voor Defensie de baten zijn van de beslissing om de kazerne in haar eigen patrimonium te houden?

Wat zal het toekomstig militair gebruik zijn van de kazerne?

Kunt u bevestigen dat de inkomsten van de vervreemding van de kazerne werden geraamd op 650 000 euro? Zo nee, wat is dan het juiste bedrag?

Volgens de besparingsnota van de defensiestaf zijn de beschikbare financiële middelen van Defensie voor het onderhoud van infrastructuur zeer beperkt. Hoe valt volgens u een beslissing om de kazerne niet te verkopen en op die manier inkomsten mis te lopen, hiermee te rijmen?

Is het correct dat er wordt overwogen om de gemeente Leopoldsburg, waarvan uw voorzitter Wouter Beke burgemeester is, een langlopende concessie van 50 jaar toe te kennen voor het gebruik van het kwartier IJzer?

Minister Pieter De Crem: Collega Grosemans, de infrastructuur van de huidige musea in Leopoldsburg, namelijk het Museum Kamp van Beverlo en het museum MKOK, de K-blokken en de Oscar Kapel, en de regimentscollecties van Defensie kampen met structurele problemen en kunnen niet worden gerenoveerd.

Daarnaast zijn een aantal collecties van de diverse regimentsverzamelingen verspreid over verschillende locaties binnen het kamp. Laatstgenoemde zijn niet toegankelijk voor het publiek, wat een zeer spijtige zaak is.

De zeer recent opnieuw geactiveerde historische pool van Defensie heeft het idee geopperd om in het kwartier IJzer de collecties van de verschillende musea en bewaarplaatsen van militair erfgoed aangevuld met relevante topstukken uit het legermuseum in Brussel, te hergroeperen met het oog op het creëren van een erfgoedsite met militair karakter gelinkt aan die omvangrijke en belangrijke garnizoenstad.

Het zogenaamde project IJzer zal een samenwerking zijn tussen de gemeenten Leopoldsburg en de historische pool van Defensie. Een win-winsituatie wordt zo gecreëerd: enerzijds, verdient Defensie een concessie van lange duur van 50 jaar aan de gemeente Leopoldsburg en, anderzijds, zal de gemeente instaan voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en voor de uitbating van de erfgoedsite, waardoor de collecties van Defensie in optimale staat zullen kunnen worden behouden en tentoongesteld aan het grote publiek.

De historische pool zal de gemeente bij het uitbouwen van de erfgoedsite bijstaan en het verlies aan opbrengsten door af te zien van de initieel geplande verkoop wordt gecompenseerd door het verkopen van de huidige locaties van het Museum Kamp van Beverlo en het museum MKOK en door het besparen van investerings- en werkingskosten noodzakelijk voor het behouden in goede staat van de collecties.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, wat zal er dan gebeuren met de gebouwen waarin de musea nu gehuisvest zijn?

Minister Pieter De Crem: Ik heb die recent nog bezocht. Die kunnen nog worden hersteld. Ik zou dat eens moeten nakijken in het verslag. De eigendomsstructuur is klaar, maar de bestemmingsstructuur van die gebouwen is niet altijd eenlopend.