Mondelinge vraag inzake het lek tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren

16 april 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het lek tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren" (nr. 16826)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op donderdag 21 maart verscheen er gevoelige informatie in de pers, over een onderwerp dat de commissie voor de Landsverdediging een dag eerder tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren had behandeld.

U hebt daarover net al een korte reactie gegeven, maar misschien kunt u ook zeggen of u maatregelen zult nemen om de oorsprong van dit lek te vinden.

Hebt u er bij de Kamervoorzitter al op aangedrongen om verdere stappen tegen de dader te ondernemen? Welke concrete gevolgen heeft het lekken van deze informatie voor Landsverdediging in het algemeen en voor de activiteiten van de inlichtingendiensten in het bijzonder?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik heb het hierover al kunnen hebben bij het begin van deze vergadering en bij de regeling van de werkzaamheden.

U verwijst naar de hoorzitting van de commissie voor de Landsverdediging over extremisme en Defensie die op 20 maart achter gesloten deuren werd gehouden.

Ik heb met u en veel anderen vastgesteld dat de volgende dag in een Franstalige krant uitvoerig en gedetailleerd werd gerapporteerd over wat er achter gesloten deuren werd gezegd.

De burgers en militairen die gehoord zijn, hebben leidinggevende functies bij de diensten voor de Veiligheid van de Staat en bij Landsverdediging, waaronder de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht.

Zoals de Kamervoorzitter al heeft gezegd, vond de hoorzitting achter gesloten deuren plaats om redenen van vertrouwelijkheid van de besproken informatie. Toch werd er gelekt.

Ik ben het dus helemaal eens met de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers dat, ten eerste, het lekken uit deze vergadering in de kaart kan spelen van personen of organisaties die tijdens de hoorzitting werden vernoemd, ten tweede, de geheimhouding cruciaal is indien men paal en perk wil stellen aan extremisme en, ten derde, wie de geheimhouding schendt, het leven van sommige personen in gevaar kan brengen. Dit lek was dus onverantwoord en laakbaar.

In mijn hoedanigheid van minister van Landsverdediging is mijn eerste zorg de veiligheid van het personeel van Landsverdediging. Ik had het daar vandaag reeds over. Ik zal u mijn schriftelijk standpunt bezorgen, zoals daarstraks werd gemeld.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik denk dat het dit keer heel belangrijk is dat er een onderzoek naar de oorsprong van het lek wordt gevoerd en dat er concrete stappen tegen de dader worden genomen.

Het is al eerder gebeurd dat er informatie uit een gesloten vergadering wordt gelekt, ooit met het BEST-programma in de commissie Legeraankopen. Dat is toen met de mantel der liefde bedekt. Nu is het opnieuw zover. Die hoorzittingen vinden niet voor niets achter gesloten deuren plaats. Op die manier wordt het onmogelijk om gevoelige militaire onderwerpen te bespreken.

De voorzitter: Wij betreuren dat samen met u.

Minister Pieter De Crem: Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig in deze vergadering.

De voorzitter: Misschien is de potentiële verstaander niet aanwezig.