Mondelinge vraag inzake het ongeval met een C-130 Hercules in Congo

5 juni 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het ongeval met een Belgische C-130 Hercules" (nr. 12111)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, een transportvliegtuig C-130 Hercules van de Belgische luchtcomponent heeft op vrijdag 26 mei schade opgelopen op de luchthaven van Bukavu tijdens een VN-missie. Het landingsgestel raakte beschadigd en het toestel kon niet meer terugkeren naar Kisangani. Er is een vliegtuig vanuit België vertrokken met een herstellingsteam en vervangstukken aan boord.

Op een mondelinge vraag in de commissie voor de Landsverdediging hebt u aangegeven dat het aantalground aborts van de C-130-transportvliegtuigen geëvolueerd is van 12 % de voorbije jaren tot 7 % in 2011.

Mijnheer de minister, kunt u meer duiding geven over wat er exact is gebeurd met de Belgische C-130 in Bukavu?

Wat zijn de totale kosten voor Defensie na dit voorval?

Wanneer zal de C-130 Hercules terug ingezet kunnen worden?

Is er een rotatie van de C-130-toestellen in Congo? Zo ja, met hoeveel toestellen roteert Defensie in Congo? Hoeveel van de 11 C-130-vliegtuigen zijn reeds ingezet voor operaties in Congo?

Wat is het globale jaarlijkse percentage van de ground aborts en van de flight aborts van de C-130-transportvliegtuigen gedurende de periode 2007-2012? Kunt u ook specifieke cijfers geven over het percentage van de ground aborts en van de flight aborts van de C-130-transportvliegtuigen in Congo de afgelopen vijf jaren? Als dat nu niet mogelijk is, zal ik een schriftelijke vraag hierover indienen.

In januari had Defensie nog 670 000 wisselstukken voor de C-130’s in stock. Hoeveel bedraagt dit aantal momenteel?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, de C-130 met het nummer CH5 zou op 26 mei 2012 een vlucht uitvoeren van Bukavu naar Dungu, met als eindbestemming Entebbe in Oeganda. Het was een geplande VN-vlucht ter ondersteuning van de operatie-MONUSCO waaraan wij deelnemen.

Vlak voor het opstijgen moest de bemanning bij het taxiën naar de startbaan een bocht van bijna 180 uitvoeren. Tijdens dit manoeuvre begaf de ophanging van het linkerachterwiel het. De bemanning heeft uit veiligheidsoverwegingen volgens de normale procedures de motoren stilgelegd en het vliegtuig verlaten. Niemand werd gewond. Na het voorval kon het vliegtuig zonder bijkomende schade worden verplaatst. Het verdere vliegveiligheidonderzoek zal moeten uitmaken wat de precieze oorzaak van het incident was.

Het herstellingsteam dat nagestuurd werd, zal in de eerste plaats een gedetailleerde analyse maken van de verschillende beschadigingen en van de meest geschikte reparatiemethodes. Deze methodes kunnen naargelang van de ernst van de beschadigingen immers zeer uiteenlopend zijn, wat maakt dat het nog te vroeg is om de precieze kosten van het incident te kunnen becijferen.

De herstellingsduur ter plaatse wordt geschat op een zestal dagen. Ik zal u daarover wat meer informatie geven. De C-130-toestellen in Congo worden op regelmatige basis geroteerd. Deze rotaties worden in hoofdzaak gestuurd door het onderhoudsschema van de betrokken toestellen. Zo werden alle 11 toestellen ooit al ingezet in Congo.

Inzake het jaarlijkse percentage van ground aborts en flight aborts, en het aantal wisselstukken, verwijs ik u naar mijn antwoord op uw vraag nr. 827 van 16 januari 2012. De gegevens die ik u toen heb meegedeeld, zijn nog niet gewijzigd.

Vanmorgen werd mij meegedeeld dat de herstelling van het landingsgestel gisteren beëindigd is. De grondtesten vinden op dit ogenblik plaats. De datum van de terugkeer van de betrokken C-130 is afhankelijk van de resultaten van deze grondtesten. Het verslag over de herstellingen heb ik nog niet in mijn bezit, evenmin als de kostprijs. Ik ben bereid u daar bij de volgende gelegenheid over in te lichten, of het u op gewoon verzoek schriftelijk mee te delen.