Mondelinge vraag inzake het ongeval met munitie op de Pampa Range

24 oktober 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het ongeval met munitie op de Pampa Range" (nr. 13251)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op woensdag 22 augustus raakten zeven militairen gewond bij het uitladen van munitieresten. De munitie kwam waarschijnlijk door zelfontbranding tot ontploffing.

Drie militairen waren in levensgevaar. Twee van hen werden overgebracht naar Neder-over-Heembeek en naar Luik. Enkele dagen later kregen wij het trieste nieuws dat een militair was overleden. Samen met mijn fractie wens ik mijn medeleven te betuigen aan de familie.

Wij weten dat Defensie heel wat inspanningen levert om ongevallen te voorkomen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, wat voor heel wat leed zorgt.

Mijnheer de minister, ik wil u de volgende vragen stellen. Kunt u meer duiding geven bij de oorzaak van dit zware ongeval? Volgens de gangbare procedure worden arbeidsongevallen met munitie in een bijzondere onderzoekscommissie van Defensie onderzocht. Ik heb gelezen dat ook DOVO een eigen onderzoek start, evenals het parket.

Kunt u al resultaten van het onderzoek meedelen? Indien de resultaten nog niet bekend zijn, wanneer verwacht u dat het onderzoek zal worden afgerond?

Na het ongeval werd ook het Medisch Interventieplan Limburg, het MIL, afgekondigd. Hoe verliep deze samenwerking met de civiele sector?

Minister Pieter De Crem: (In het Frans:) Op  22 augustus  jongstleden gebeurde er een tragisch ongeval op de Pampa Range, het militaire schietveld van Helchteren.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende. Voorlopig kan worden meegedeeld dat het parket ter plaatse was. Informatie werd ingezameld en een expert van het labo werd gevorderd. Vijf van de slachtoffers van het ongeval werden ondertussen reeds gehoord.

Op basis van deze resultaten zal worden beslist om al dan niet tot een wedersamenstelling over te gaan.

Ik kan hier nog niet bij vermelden dat door de verklaringen van de slachtoffers een goed beeld voorhanden is van wat zich op Pampa Range heeft afgespeeld tot juist voor het ongeval. Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de meeste sporen door het vuur of het bluswater werden vernietigd.

De samenwerking tussen het parket en Defensie verloopt via de dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu.

(In het Frans:) Naast het onderzoek dat door het parket wordt gevoerd, heeft de CHOD  een  Land  Accident Investigation  Team,  dat  uit munitiespecialisten  en preventieadviseurs bestaat, gelast een onderzoek in te stellen.

(In het Frans:) Op 22 augustus verleenden de civiele hulpdiensten alle medische hulp. Er is derhalve geen sprake van samenwerking tussen de civiele en militaire hulpdiensten.

Wat de representatieve vakorganisaties betreft, zij worden wel degelijk bij het onderzoek betrokken. Zodra de resultaten van het Land Accident Investigation Team bekend zullen zijn, zullen de vakbonden daarover worden geïnformeerd. Daarnaast zullen zij in het basisoverlegcomité hun formeel advies kunnen uitdrukken over de eventueel uit het ongeval te trekken lessen.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik hoor dat er een wedersamenstelling komt en dat het onderzoek nog volop aan de gang is. Er was heel zware kritiek van de legervakbonden, zowel van de ACOD, als van de ACMP. Ik verneem nu dat zij wel betrokken zullen worden in het basisoverlegcomité.

Ik zal dat verder opvolgen, want hun kritiek was wel heel zwaar. Zij zeiden dat Defensie onvoldoende is voorbereid. Het brandweerkorps van Leopoldsburg werd eerst verwittigd, in de plaats van dat van Genk. Zij stonden in Hechtel, in plaats van in Helchteren, de poort was gesloten, enzovoort. Ik hoor nu dat de bonden wel betrokken zullen worden bij het onderzoek. Ik zal het verder opvolgen.

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, ten eerste, het parket beslist tot een wedersamenstelling, niet wij. Ten tweede, ik zou in dit geval echt niet vooruitlopen op welke conclusie dan ook.