Mondelinge vraag inzake het overleg met de loodsen en de cipiers en de dreiging van staking

20 maart 2012

Mondelinge Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het overleg met de loodsen en de cipiers en de dreiging van staking" (nr. 9403)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ten gevolge van uiteenlopende signalen van de regeringsploeg lijken alsmaar meer beroepscategorieën aan te dringen op een specifieke regeling voor hun pensioen. Sommige beroepsverenigingen zijn blijkbaar vruchteloos op zoek naar een dialoog met uw kabinet en uw diensten. 

Had u overleg met de beroepsverenigingen van de loodsen en de cipiers? Ja, daar had u zeker overleg mee. Dat hebben we ondertussen in alle kranten kunnen lezen. 

Een eerste staking werd voorgesteld op 14 februari en een tweede op 17 februari. Hebt u die dreiging kunnen afwenden? Dat weten we nu ook. De betrokkenen hebben dagenlang gestaakt. 

Welke termijn stelt u in het vooruitzicht om ten aanzien van de loodsen en de cipiers uitsluitsel te bieden over hun pensioensvooruitzichten? U kunt misschien een recente stand van zaken geven. 

Pleegt u overleg met uw collega’s om in die sectoren in aangepaste jobs te voorzien voor oudere werknemers? Wat is hier precies mogelijk? 

Minister Vincent Van Quickenborne: Mijn kabinet en ikzelf hebben inderdaad overlegd met de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en van de representatieve vakbonden. Als gevolg van het overleg hebben de loodsen snel begrepen dat de maatregelen die gelden voor de ambtenaren met het tantième van één vijftigste, ook op hen van toepassing is, aangezien loodsen steeds tot die categorie hebben behoord. Dat is niet veranderd. 

Voor alle ambtenaren met het voordelige tantième één vijftigste wordt de leeftijdsvoorwaarde net zoals voor de andere ambtenaren opgetrokken met een half jaar per jaar, tot ze de leeftijd van 62 jaar bereiken in 2016. De loopbaanvoorwaarde wordt, zoals eerder gezegd, geleidelijker opgetrokken. Het schema voor de tantième van één vijftigste zal u straks worden bezorgd. Ik heb het laten kopiëren. 

Daarnaast voeren de loodsen ook een overleg met de Vlaamse regering en werkgevers. De eisen die de loodsen stellen, slaan niet op de beroepshervorming, maar op het verkrijgen van een aantal pensioenvoordelen. Naast een basisloon, waarop het penisoen berekend wordt, krijgen de loodsen aanzienlijke premies uitbetaald op basis van het aantal beloodsingen die ze uitvoeren. Die premies komen vandaag niet in aanmerking voor de pensioensberekening. Er is hierover overleg aan de gang met de Vlaamse regering. Morgen is er opnieuw een overleg gepland en wij staan de Vlaamse regering op haar uitnodiging bij.