Mondelinge vraag inzake het pensioen van de mijnwerkers

31 januari 2012

Mondelinge vraag van Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het pensioen van de mijnwerkers" (nr. 8971)

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte heer de minister, voor alle mijnwerkers die op 31/12/2011 jonger waren dan 55 jaar, zijn de pensioenvoorwaarden drastisch gewijzigd.

In artikel 113 van de Wet van 22 december 2011 houdende diverse bepalingen, is wel voorzien dat er voor deze groep overgangsbepalingen zullen genomen worden.

Hoewel wij ten volle begrijpen dat ons pensioenstelsel aan hervorming toe is, kunnen wij moeilijk kaderen dat u - zonder over accurate gegevens te beschikken - zo indringend ingrijpt ten aanzien zo’n minieme groep.

Kan u begrijpen dat deze handelwijze weerstand opwekt ? Waarom wordt deze groep onmiddellijk geviseerd terwijl in andere luiken van de pensioenhervorming gratieuze uitzonderingssituaties blijven gelden voor veel ruimere groepen (cf. rijdend personeel nmbs, militairen …) ? Welke scenario’s liggen er voor wat betreft het overgangsregime voor deze groep ?

Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Het regeerakkoord bepaalt dat de bijzondere stelsels, van onder meer de mijnwerkers, moeten worden beëindigd, maar dat er overgangsregelingen kunnen worden genomen. Het overleg met de mijnwerkers is al gestart, morgen wordt er weer vergaderd. Ik denk dat we samen een evenwichtige oplossing kunnen vinden.

We zullen tijdens het sociaal overleg proberen om met deze mensen samen een oplossing te vinden. Mag ik erop wijzen dat het de N-VA is die steeds zegt dat we verder moeten gaan en harder moeten optreden 

Karolien Grosemans (N-VA): De woorden ‘verder’ en ‘harder’ heb ik nooit gebruikt. Ik zou deze keuze in ieder geval nooit gemaakt hebben voor deze kleine, bovendien uitdovende, groep. Ook Open Vld-Senator Nele Lijnen heeft al gezegd dat zij de beslissing onbegrijpelijk vindt.