Mondelinge vraag inzake het PRISM-programma

9 juli 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het PRISM-programma" (nr. 18527)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, vorige week – mijn vraag dateert van 11 juni – kwam het verhaal van het PRISM-programma naar buiten. Via dat programma heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA toegang tot gebruikersgegevens van verschillende internetdiensten. Alain Winants, de administrateurgeneraal van de Veiligheid van de Staat, bevestigde dat zo een systeem bij ons niet bestaat.

Ondertussen hebben enkele bronnen in de krant De Standaard gezegd dat de Belgische Veiligheid van de Staat via uitwisseling van informatie onrechtstreeks toegang heeft tot informatie uit PRISM. Ook in Nederland zou dat het geval zijn. Daar bevestigde een agent van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat de dienst informatie uit PRISM ontvangt.

Mijnheer de minister, ik heb daarover de volgende vragen.

Heeft de militaire inlichtingendienst ADIV onrechtstreeks toegang tot de informatie uit PRISM? Zo ja, kunt u meer uitleg geven over hoe die informatie-uitwisseling in de praktijk gebeurt? Bevestigt u, zoals de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, dat in België geen equivalent van het PRISM-programma bestaat? In de Nederlandse krant De Telegraaf werd gemeld dat de Nederlandse AIVD grote commerciële internetdiensten zou verzoeken een toepassing ter beschikking te stellen die toegang geeft tot bepaalde informatie. Indien daarop niet wordt ingegaan, valt de AIVD terug op een agent die in het bedrijf zit en van daaruit toegang heeft tot de gegevens. Zijn zulke praktijken ook bij ons van toepassing? Kunt u daarover meer uitleg geven?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik zal eerst antwoorden op de vragen van mevrouw Grosemans en de heer Lacroix, en dan op de vragen van de heer Francken.

Ik geef u een antwoord op basis van de gegevens die mij door de ADIV, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, werden verstrekt.

(In het Frans:) De ADIV was niet op de hoogte van het bestaan van die Amerikaanse programma’s noch van de omvang ervan.

De ADIV heeft geen toegang, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks, tot een systeem waarmee de Verenigde Staten privégegevens van internet- of telefoniegebruikers verzamelen. De ADIV bevestigt zelf niet over een dergelijk systeem te beschikken.

(In het Frans:) De uitwisseling van gegevens tussen de ADIV en de buitenlandse inlichtingendiensten vindt plaats geval per geval, voornamelijk over terroristische organisaties, en daarbij wordt er toegezien op de bescherming van de informatiebron.

Praktijken zoals aangehaald in de Nederlandse krant De Telegraafworden door de ADIV niet toegepast.

Ik kom dan bij de vraag van collega Francken. Zoals gesteld vindt de uitwisseling van gegevens tussen de ADIV en de buitenlandse inlichtingendiensten geval per geval plaats, dit tijdens bilaterale vergaderingen waarbij er steeds over wordt gewaakt dat de informatiebron wordt beschermd. In het kader van zeer concrete dossiers wordt ook met de NSA gevoelige informatie uitgewisseld. Hierbij gaat het steeds over onderwerpen die een bedreiging vormen voor de Belgische Staat of voor Belgische burgers. In geen enkel dossier gaat het over internetverkeer of informatie over mobiele telefoongesprekken. Er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld. De samenwerking tussen de ADIV en de NSA in deze concrete dossiers is steeds professioneel en met wederzijds respect verlopen. De ADIV is niet op de hoogte van de toekenning van een betrouwbaarheidsstatus door de NSA aan België.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, transparantie is in deze zaak belangrijk. Elke burger heeft recht op informatie hieromtrent. Onze inlichtingendienst ADIV past volgens u het omstreden Amerikaans computerprogramma PRISM niet toe, noch vergelijkbare programma’s. Dat is een heel duidelijk antwoord.