Mondelinge vraag inzake het project e-PV en de betrokkenheid van de pensioendiensten

12 juni 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "het project e-PV en de betrokkenheid van de pensioendiensten" (nr. 11074)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, met het project, elektronisch PV, wil de regering de efficiëntie van de strijd tegen fiscale fraude verhogen. Het gaat eigenlijk om een centrale databank van elektronische proces-verbalen, en de bedoeling is om op termijn alle proces-verbalen, opgesteld in het domein van strafrecht in op te nemen. Ik had u hier graag enkele vragen over willen stellen.

Naar verluidt zijn de federale pensioeninstellingen betrokken bij de werkgroepen met betrekking tot het e-PV. Kan u meer info geven over welke rol deze pensioendiensten leveren in het kader van dit project, en is het ook de bedoeling dat de informatie die opgenomen wordt in deze databank toegankelijk zal zijn voor de pensioendiensten?

Staatssecretaris John Crombez: Het is inderdaad zo dat de Rijksdienst voor Pensioenen heeft aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in de consultatie van de gegevens die in het elektronisch proces-verbaal en in de bundelende databank beschikbaar zullen zijn.

Heel concreet, in die eerste wetswijziging die op 29 maart is gestemd, zitten een aantal uitbreidingen van het elektronisch proces-verbaal, maar ook naar gebruik. Het gaat zowel over het efficiënter werken van dossiers als een verhoging van de percentagegraad van de effectieve inning van vastgestelde problemen, omdat niet alle inningen gebeuren door de vaststellende administratie. Er is bijvoorbeeld een uitwisseling met financiën, dus er zijn meerdere toepassingen.

De gegevens kunnen zeker helpen om de correcte toepassing te garanderen van de bestaande regelgeving. Door de combinatie van verschillende gegevens kan men gemakkelijker de cumulatie van tegoeden vaststellen, en dat geldt dus ook voor pensioengerechtigden, in combinatie met een beroepsactiviteit bijvoorbeeld.

Bij vaststelling van een inbreuk op de sociale wetgeving door het soort beroepsbezigheden, want er is een toegelaten combinatie met beroepsbezigheden, is het nuttig dat de RVP daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het is één iets dat een administratie dat vaststelt… Het is momenteel niet zo dat de uitbetalende administratie altijd zelf op de hoogte wordt gebracht van die inbreuk.

De ontsluiting van die databank, het elektronisch proces-verbaal, richting RVP zou kunnen vanaf begin 2013. Dat is het vroegste in de haalbare timing die nu wordt uitgezet, maar in elk geval in 2013.

Wat het elektronisch proces-verbaal betreft, de wetten van 29 maart zijn uitbreidingen aan het bestaande systeem van het elektronisch proces-verbaal, dat operationeel is sinds maart 2011. Het is dus een bredere toepassing met een bredere combinatie van verschillende inspectiediensten die erop worden aangesloten. Nu gaat het al om de RSZ, de RVA, de TSW van de FOD WASO en de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. Zij voeden de databank met vaststellingen.

De nieuwigheid is dat het gebruik van de gegevens in de databank mogelijk is vanaf april 2012. De combinatie van de input van de gegevens en het breder gebruik door verschillende diensten sinds april 2012 is eigenlijk een van de belangrijkste vernieuwingen. Voor dit jaar voorzien wij er prioritair in dat de administratieve controle van het RIZIV en de inspectiediensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest instappen in het project, evenals Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Er zijn ook gesprekken met de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Bij hen ziet het ernaar uit dat dit iets langer zal duren dan bij de vier eerstgenoemde. De reden is eigenlijk dat zij intussen zelf gebruik maken van een elektronische applicatie en dat men kijkt naar de integratie van de twee systemen terwijl dat bij de vier eerstgenoemde niet zo is. Zij vragen gewoon toegang maar hier is ook integratie nodig van het bestaande systeem van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de tijd die nodig is om de nieuwe gegevensstromen technisch te ontwikkelen wordt er absoluut voorrang gegeven aan de integratie van de inspectiediensten zelf. Dat is het project dat wij naar het Parlement hebben gebracht. De RVP die een consultatie van die databank vraagt komt als prioriteit later. Het gaat eerst echt om de integratie van de inspectiediensten maar ook van de toepassing. Ik heb het voorbeeld aangehaald, een deel van de effectieve inning gebeurt bij Financiën. Ook daar geven wij voorrang aan.

Tot slot nog de opmerking dat elke ontsluiting pas effectief zal worden na tussenkomst van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en de nodige machtigingen van het sectoraal comité. Het gaat dus telkens om het finaliseren van de toetsing aan de regelgeving inzake privacy.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Ik juich toe dat de pensioendiensten bij dit project worden betrokken. Dat is belangrijk, niet alleen om dossiers efficiënt en snel te verwerken, maar zeker ook voor controle op de inning. Vanaf begin 2013 kunnen wij mogelijke misbruiken waarschijnlijk beter opvolgen en beperken.