Mondelinge vraag inzake het project Ella & Basil

14 juni 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het project Ella & Basil" (nr. 4915)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, deze maand heeft Defensie in samenwerking met het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen te Aarschot een project opgestart voor kinderen van wie een van de ouders op buitenlandse missie vertrekt. Het project Ella & Basil probeert op een speelse manier kinderen op te vangen na het vertrek van hun vader of moeder.

Graag had ik de volgende vragen willen stellen met betrekking tot het project waarvan ik de naam niet meer durf uitspreken, het lijkt uit Fawlty Towers te komen.

Het project is vooral gericht op kleine kinderen, jonger dan 12. Staan er ook projecten op stapel voor andere leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld van 12 tot 18 jaar?

Ik heb dan nog een vraag over de echtgenoot of echtgenote van de militairen in het buitenland. In welke begeleiding voorziet Defensie voor het gezin van een militair die op buitenlandse zending vertrekt?

Hoe vaak wordt er contact toegestaan tussen de militair en zijn gezin als hij op buitenlandse missie is?

In het verleden werden brieven voor en door militairen op een buitenlandse missie wel eens gecensureerd. Gebeurt dit nu nog steeds?

Hoeveel financiële middelen hebt u voor het project uitgetrokken?

Vanaf wanneer zal het volledig operationeel zijn?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, het project Ella en Basil is hoofdzakelijk op de leeftijdsgroep van vier tot acht jaar gericht. Deze leeftijdsgroep wordt niet strikt gehanteerd. Momenteel staan er geen projecten op stapel voor andere leeftijdscategorieën.

In de Raadgever Mentale Operationaliteit- of RMO-brochures, die aan militairen en families worden verdeeld, staan wel een aantal mogelijke reacties op de langdurige afwezigheid van een van de ouders door de kinderen en bijhorende tips en adviezen. Zij zijn per leeftijdscategorie ingedeeld. Ook de adolescentie van jongeren tussen dertien en achttien jaar oud is in de brochures opgenomen.

Defensie voorziet in de organisatie van verschillende bijeenkomsten voor de familieleden van vertrekkende militairen. Een eerste familiedag vindt plaats vóór het vertrek in operatie. Vervolgens worden tijdens de afwezigheid van de militairen meerdere familiedagen georganiseerd.

De doelstelling van deze bijeenkomsten is, enerzijds informatie over het verloop van de zending te kunnen verstrekken en, anderzijds de familieleden te ondersteunen in een zekere netwerking met elkaar.

Defensie organiseert ook gespreksavonden en workshops voor het thuisfront. Tijdens deze activiteiten kunnen lotgenoten hun ervaringen delen en hun tips uitwisselen. De groepen worden door een RMO en maatschappelijke werkers begeleid. De gespreksavonden of workshops zijn thematisch volgens het verloop van de zending. In de laatste maand ligt bijvoorbeeld de focus op de verwachtingen rond het weerzien.

Ten slotte krijgen alle partners een informatiebrochure over de zending met allerlei algemene en praktische informatie. Daarbij ontvangt iedereen eveneens een vertrekbrochure met een specifieke focus op de psychosociale aspecten. Ook vóór de thuiskomst ontvangt elke partner nog een terugkeerbrochure.

Bovendien zijn alle psychosociale partners via een gratis 0800-nummer altijd te bereiken.

Er werden in totaal tienduizend exemplaren van de leesboeken “Ella en Basil” gedrukt, wat op een nettokostprijs van 1 325 euro neerkomt. Ook zijn 10 800 exemplaren van de spelletjesboeken gedrukt, wat op een nettokostprijs van 1 120 euro neerkomt. Het drukken van deze exemplaren gebeurde in de drukkerij van Defensie.

De kosten voor de aankoop van de beertjes bedroeg 2 415 euro inclusief btw. Laatstgenoemde kostprijs werd echter door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie gedragen.

Het project is sinds het begin van dit jaar volledig operationeel.

Tot slot kan ik u melden dat ik geen weet heb van enige censuur op brieven van en naar buitenlandse opdrachten. Indien dit niet louter een aantal beweringen is, indien u wel over deze gegevens zou beschikken dan vraag ik u dat u mij die in alle confidentialiteit zou bezorgen.