Mondelinge vraag inzake het sociaal overleg met CLB's

20 maart 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het sociaal overleg met CLB's" (nr. 9318) 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, naar verluidt voert u naar aanleiding van de pensioenhervorming ook overleg met de vakbonden van de CLB’s. Eén van de discussiepunten is het terugbrengen van de tantièmes van 1/60 naar 1/55, met als motivatie dat het een zwaar beroep betreft. Kunt u bevestigen of er inderdaad overleg plaatsvindt met de vakbonden van de CLB’s? Wat is uw houding ten aanzien van die concrete vraag betreffende de tantièmes? 

Minister Vincent Van Quickenborne: Het overleg over de uitvoering van de pensioenhervorming in de publieke sector loopt nog. De vakorganisaties hebben tijdens het overleg inderdaad gevraagd om soepelere loopbaanvoorwaarden te bekomen voor zware beroepen. Ze vroegen eveneens om de tantièmes voor de CLB’s te verlagen van 1/60 naar 1/55. De piste zware beroepen werd echter niet weerhouden, ook niet voor het personeel van de CLB’s. Ze blijven met andere woorden in de tantièmes 1/60 zitten.