Mondelinge vraag inzake Light Multi-purpose Vehicles

14 juni 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "Light Multi-purpose Vehicles" (nr. 5060) 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in 2005 heeft de toenmalige minister van Landsverdediging bij de Italiaanse firma Iveco 440 Light Multipurpose Vehicles aangekocht. Er loopt daarnaast een optie voor 180 voertuigen, wat het totaal aantal brengt op 620 LMV's. 

Het Belgisch leger heeft ook 120 ballistische beschermingskits aangekocht, met een optie voor 60 extra. Deze beschermingskits, RPK, zorgen ervoor dat de LMV beschermd is tegen 7,62 millimeterprojectielen.

Er zijn grote verschillen tussen de Belgische LMV's en die van onze NAVO-partners. De reden hiervoor is dat er bewust verschillen worden gevraagd in het bestek. Onze LMV's starten bijvoorbeeld niet met een contactknop, maar met een contactsleutel, hebben geen run flat system en er is besloten om de ballistische beschermingskits niet meer te demonteren en dus permanent op de voertuigen te laten.

Over deze verschillen wil ik u graag een vraag stellen. Die aankopen zijn uiteraard gebeurd onder uw voorganger, de heer Flahaut, maar kunt u hierover meer toelichting geven? Waarom werden deze aanpassingen destijds in het bestek gevraagd?

Minister Pieter De Crem: Het basisvoertuig LMV, the Light Multipurpose Vehicle, is hetzelfde bij elke NAVO-partner. Elk land kiest zijn eigen opties. Het Belgische bestek werd gebaseerd op de analyse van de functionele behoefte in operaties en garandeert een optimaal compromis tussen bescherming, mobiliteit en laadcapaciteit. De technische karakteristieken van de LMV van de NAVO-partners worden niet vrijgegeven door de firma Iveco.

Het feit dat de Belgische LMV start met een contactsleutel in plaats van met een startknop was een interne keuze op vraag van operationele gebruikers. Alle Belgische LMV’s zijn wel degelijk voorzien van runflatwielen, inclusief het reservewiel. De ballistische beschermingskit blijft afneembaar. De afname gebeurt uitzonderlijk omdat het hoe dan ook een complexe en tijdrovende activiteit is.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, wij hebben dus gekozen voor een contactsleutel. Ik heb echter vernomen dat de contactsleutel een heel gevaarlijk projectiel wordt wanneer de LMV’s op een bermbom rijden. Daarom vraag ik mij af waarom wij niet hebben gekozen voor de contactknop die precies wordt  gemonteerd om gevaarlijke elementen in de LMV te vermijden.

De ballistische beschermingskit wordt niet meer gedemonteerd. Dat weegt al gauw een ton meer. De voertuigen slijten sneller en er is een hoger brandstofverbruik.

Het is nuttig om te streven naar een standaardisatie. In het belang van de interoperabiliteit is dat ook een voorwaarde om goed met de NAVO-partners te kunnen samenwerken.

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, u hebt verwezen naar het aankoopdossier 2005. De vraag over het technische aspect geef ik door aan de Staf. Ik zal u het antwoord bezorgen.