Mondelinge vraag inzake onderhandelingen met Nederland en Luxemburg

16 februari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "onderhandelingen met Nederland en Luxemburg" (nr. 2814)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, zoals u maandag 14 februari in de krant hebt kunnen lezen, zijn er hardnekkige geruchten dat er gesprekken plaatsvinden tussen België en Nederland over de aankoop van dertig tweedehands 2A6-gevechtstanks. Enkele weken geleden hebt u op mijn mondelinge vraag geantwoord dat u niet van plan bent om de tanks aan te kopen, noch de AIV DF 90 onmiddellijk te verkopen.

Dat er onder de Benelux-landen werd samengewerkt en dat er ten tijde van budgettaire crisis verder met die landen wordt onderhandeld met het oog op een mogelijke uitbreiding van die samenwerking, is door u tevens officieus bevestigd.

Mijnheer de minister, ik zou u graag de volgende vragen willen stellen.

Blijft u voet bij stuk houden in het dossier van de Leopardtanks? Hoe verklaart u dat enkele bronnen van de kranten die geruchten bevestigen?

Welke onderhandelingen zijn er tijdens de afgelopen jaren, en in het bijzonder in 2010, gevoerd met het oog op de uitbreiding van de samenwerking met Nederland en Luxemburg? Wat was het specifiek onderwerp van die besprekingen? Zijn daar al resultaten geboekt? Zo ja, kunt u daar meer uitleg over geven? Indien nee, waarom niet? Hebt u goede hoop voor de toekomst betreffende een goede afloop van die besprekingen?

Welke onderhandelingen zijn tijdens de afgelopen jaren, en in het bijzonder in 2010, met Nederland en Luxemburg gevoerd met het oog op de verkoop of aankoop van materieel? Wat was het specifieke onderwerp van die besprekingen? Zijn daar al resultaten op geboekt? Zo ja, kunt u daar meer uitleg over geven? Indien nee, waarom niet? Hebt u goede hoop voor de toekomst betreffende een goede afloop van die besprekingen?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, de chef Defensie heeft mij uit eigen beweging medegedeeld dat er geen enkele onderhandeling over de aankoop van Leopardtanks van het Nederlands leger aan de gang is of heeft plaatsvonden. De chef Defensie heeft mij bevestigd dat dit onderwerp niet werd besproken tijdens de ontmoeting van de stafchefs van beide krijgsmachten op 15 december 2010. Daarvan heb ik nota genomen.

Voor alle duidelijkheid. Het verhaal van de Leopards is afgelopen, om de heel eenvoudige reden dat de Leopardtanks niet passen in het transformatieplan. In plaats van kopen, is er één notie die rijmt op -open, namelijk: we gaan ze verkopen. Het is dus een verhaal van horen zeggen. C’est une histoire d’entendre dire.

Ten tweede, het zoeken naar synergie tussen de krijgsmachten van partnerlanden, in het bijzonder met Nederland en Luxemburg, vormt het voorwerp van aan de gang zijnde studies in het raam van de Europese Unie en de NAVO. Zij geven ook uitvoering aan wat ik met mijn collega’s heb besproken op de informele top van Gent, namelijk het pooling- en sharing-gebeuren.

En ce qui concerne la coopération entre les trois pays membres du Benelux, les marines belge et néerlandaise ont un accord de coopération approfondi au niveau opérationnel et matériel pour les frégates et les chasseurs de mines, le BENESAM, de Belgisch-Nederlandse samenwerking.

Daarenboven bestaat het project rond de aankoop van reissimulatoren voor de training van de chauffeurs van de operationele voertuigen met Luxemburg en het Benelux-programma BEST of Belgian Soldier Transformation, die beiden tot schaalvoordelen zullen leiden.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, het is niet door mijn toedoen dat uw interne keuken in de kranten wordt uitgesmeerd. Ik betreur dat ook ten zeerste, maar toch vraag ik eens en voor altijd duidelijkheid, nu de discussie in de kranten in alle hevigheid woedt en er ook een nota is verschenen waarin het Nederlandse ministerie van Defensie gewag maakt van gesprekken betreffende Belgische interesse voor de Leopards. Vandaar mijn vraag om duidelijkheid. Ik heb van u een goede officiële uitleg gehoord, maar ik blijf toch op mijn honger, wat die nota betreft. Er zijn dus wel degelijk contacten geweest.

Vandaag is ook een artikel verschenen over de gezamenlijke verwerving van mortieren. Is dat ook volledig uit de lucht gegrepen? Over de andere gesprekken die gevoerd werden, geeft u weinig informatie, maar misschien is dat om die onderhandelingen niet in gevaar te brengen?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik stel voor dat er geantwoord wordt op heel specifieke vragen. Er worden nu vragen toegevoegd aan een vraag. U weet dat dit de gewoonte is. Ik veronderstel dat men in deze wereld nog eens met elkaar mag praten. Ik kan mij indenken dat, wanneer Nederlandse en Belgische militairen elkaar ontmoeten, zij niet alleen spreken over de Coentunnel, de Van Brienenoordbrug, PEC Zwolle, Ajax, Feyenoord, snacks van Amora, Robbie Rensenbrink en Johan Cruyff, maar dat het ook nog over een aantal andere zaken gaat. Ik vind dat ook goed. 

Ik vind het goed dat militairen met elkaar spreken. Als dat al niet meer kan, dan denk ik dat wij ons terugplooien achter oude vijandelijke linies. Voor het overige blijf ik bij mijn antwoord. Ik denk dat ik niet duidelijker kan zijn met betrekking tot de zaak van de Leopard, die eigenlijk een non-issue is.