Mondelinge vraag inzake overgangsmaatregelen met betrekking tot het vervroegd rustpensioen

31 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "overgangsmaatregelen met betrekking tot het vervroegd rustpensioen" (nr. 8467)

Karolien Grosemans (N-VA): In de wet van 28 december 2011 werd bepaald dat er overgangsmaatregelen komen voor werknemers met een loopbaan van minstens 35 jaar die voor 28 november 2011 een overeenkomst gesloten hebben met hun werkgever om op zestigjarige leeftijd op vervroegd pensioen te gaan. Welke bewijslast zal er gelden? Bestaat er geen gevaar dat de overeenkomst geantidateerd wordt? Is er een beperking in de tijd voor het moment dat de vervroegde uittreding effectief zal plaatsvinden?

Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): De overgangsmaatregelen zullen tot stand komen in nauw overleg met de sociale partners, dat nog volop aan de gang is. Ik verwijs ook naar de bespreking van mijn beleidsnota. Eventuele fraude en antidatering zullen worden voorkomen. Ik zal de commissie informeren van zodra de resultaten van het sociaal overleg bekend zijn.