Mondelinge vraag inzake parastatalen

31 mei 2016

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de parastatalen" (nr. 11944)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik wil u nogmaals bedanken dat u het mogelijk hebt gemaakt om hier een uitgebreide stand van zaken te geven over de parastatalen. Collega's die wel naar de commissie voor de Landverdediging komen, hebben altijd veel aandacht en bekommernis laten blijken voor die parastatalen. Het is daarom dat hier een uitgebreide toelichting wordt gegeven.

Mijnheer de minister, u hebt gezorgd voor een nieuwe structuur. Ik heb daarover een paar korte vragen.

Mijn eerste vraag betreft de besparing die deze nieuwe structuur oplevert. Kunt u bevestigen dat het een besparing van 20 miljoen euro is?

Mijn tweede vraagt betreft het personeel. Ik heb de voltijdse equivalenten in de oude structuur wel zien staan, maar niet de nieuwe situatie. Is daarover al iets geweten?

Ten derde, is er al een knoop doorgehakt inzake de huisvesting van die nieuwe transversale organisatie?

Ten slotte, het is heel duidelijk dat de structuur helemaal verandert en een heel moderne structuur wordt, waarbij overlapping wordt vermeden. Ik zag echter ook dat er wordt overgegaan naar een PPSconstructie, een Publiek-Private Samenwerking. Kunt u al iets meer zeggen over hoe die er precies zal uitzien?

Minister Steven Vandeput: Mevrouw Grosemans, door de ingrepen met de nieuwe structuur kunnen wij 20 miljoen euro vrijmaken. Die 20 miljoen euro gaat echter niet weg. De bedoeling is juist om met dat bedrag op termijn de broodnodige herinvesteringen voor het Koninklijk Legermuseum te kunnen doen.

Daarover gaat het juist. Wij zijn nagegaan op welke manier wij de globale enveloppe waarover wij vandaag beschikken, beter kunnen aanwenden. Wij zijn ook nagegaan hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij de collectie die terecht wereldberoemd wordt genoemd, op een juiste manier bij het publiek krijgen. Daarom gaat het juist om een PPS.

Ik kan de leden van de commissie trouwens alleen maar aanraden eens een bezoek te brengen aan het nieuwe Nederlandse museum, dat echt als voorbeeld kan dienen voor wat met de collectie van Defensie mogelijk is. In Nederland is dat pas gerealiseerd. De generaal is daar geweest. Ik geloof er dan ook in dat die collectie een echte publiekstrekker kan worden voor het brede publiek, veel breder dan het vandaag is.

Inzake het personeel en de voltijdse equivalenten gaan wij er in globo vanuit dat wij op termijn nog militairen zullen hebben als liaison maar niet meer als uitvoerende functie. Die functie gaat eruit.

Wat het Instituut voor Veteranen betreft, het is aan hen om uit te maken wie nu juist bezig is met het deel uitbetalingen. Zij verhuizen naar het HZIV. De anderen gaan over naar de nieuwe transversale structuur.

Inzake de huisvesting van de nieuwe transversale structuur hebben wij met het oog op een ingrijpende verbouwing of renovatie van de site Cinquantenaire met de mensen van het Legermuseum beslist dat wij een plaats zullen moeten vinden voor de wetenschappelijke medewerkers. Daartoe hebben wij aan de Defensiestaf gevraagd ons op heel korte termijn duidelijk te maken in welke mate wij dat zouden kunnen doen in een vrijstaand deel en in gebouwen aanpalend aan de Koninklijke Militaire School of KMS. Daarmee versterken wij rond de site Cinquantenaire de footprint van Defensie en brengen wij er het hele historische gebeuren samen.

Wat de PPS betreft, heb ik al gezegd dat er vandaag mogelijkheden met partners zijn. Op dit ogenblik laten wij uitzoeken in welke mate zoiets juridisch juist te omkaderen is. Wij spreken ook met minister Jambon daarover, want de Cinquantenaire is eigendom van de Regie der Gebouwen. Wij moeten daar dus ook zien dat wij dat in het grotere plan voor de Cinquantenaire kunnen inpassen. Dat zal natuurlijk ook bepalend zijn voor de timing van het hele verhaal. In elk geval zullen wij dit jaar nog, samen met de anderen, een studie laten uitvoeren over hoe de Cinquantenaire in zijn geheel kan evolueren.

Ik denk dat ik hiermee de vragen heb beantwoord.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb er alle vertrouwen in dat de hervorming van de parastatalen een heel positief verhaal wordt, zeker ook voor het personeel, dat dit absoluut verdient.