Mondelinge vragen inzake de Belgian Intelligence Academy en de cyberveiligheid

2 april 2014

Mondelinge vragen van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de Belgian Intelligence Academy" (nr. 22501) en over "de cyberveiligheid" (nr. 22749)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, volgens de Franstalige media wordt er binnenkort een Belgian Intelligence Academy opgestart, waar analisten van de staatsveiligheid en de ADIV een gemeenschappelijke vorming zouden krijgen. Volgens Le Soir kan het feit dat het personeel van beide diensten een ander statuut heeft, mogelijk voor moeilijkheden zorgen en is het nog onduidelijk in welke taal of talen de vorming zal worden gegeven.

Ik zou u hierover graag de volgende vragen willen stellen.

Wanneer gaan de eerste vormingen aan de Belgian Intelligence Academy van start?

Kunt u meer uitleg geven over welke gemeenschappelijke vorming de analisten er zullen krijgen? De vorming zou onder andere moeten zorgen voor een verbetering van communicatie en samenwerking tussen de staatsveiligheid en de ADIV. Welke aspecten van de onderlinge communicatie en de samenwerking zijn op dit moment niet optimaal en kunt u toelichten welke verbetering de vorming in de praktijk kan betekenen?

Vormt het een probleem dat het personeel van de twee diensten een verschillend statuut heeft? Zo ja, welke oplossing is in de maak?

In welke taal of talen zal de vorming worden gegeven? Is het Engels een optie?

En zijn er nog meer plannen om de samenwerking tussen de staatsveiligheid en de ADIV te verbeteren? Zo ja, welke?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, inzake het personeelsluik van uw vraag wens ik te melden dat Defensie aan zijn experts in cybersecurity een zeer aantrekkelijke werkomgeving kan aanbieden. Een procedure om tien specialisten aan te werven is trouwens lopende.

De wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, vermeldt inzake de opdrachten van de ADIV in titel 11, paragraaf 1 – ik citeer: “Het zorgen voor het behoud van de militaire veiligheid van het personeel dat onder de minister van Landsverdediging ressorteert, de militaire installaties, wapens, munitie, uitrusting, plannen, geschriften, documenten, informatica en verbindingssystemen of andere militaire voorwerpen en, in het kader van de cyberaanvallen op militaire informatica- en verbindingssystemen of systemen die de minister van Landsverdediging beheert, de aanval te neutraliseren en er de daders van te identificeren, onverminderd het recht onmiddellijk met een eigen cyberaanval te reageren overeenkomstig de bepalingen van het recht van de gewapende conflicten.“ U weet dat de ADIV van deze wettelijke mogelijkheid nog geen gebruik heeft gemaakt.

Voor meer informatie betreffende de veiligheid en de bescherming van kritieke infrastructuren, met name aangaande de bescherming van de energiesector, verwijs ik u naar de minister die bevoegd is voor Energie.

Tot daar mijn antwoord.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord dat u ook gaf op mijn samengevoegde vraag, hoewel ik die nog niet had gesteld. Zo gaat het wel vooruit.