Mondelinge vragen inzake de financiële impact van de bijsturing van de pensioenhervorming na sociaal overleg en inzake de budgettaire impact van de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo I

20 maart 2012

Mondelinge vragen van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de financiële impact van de bijsturing van de pensioenhervorming na sociaal overleg" (nr. 9245) en aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "de budgettaire impact van de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo I" (nr. 9904)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb al eerder gevraagd, zowel in deze commissie als in de plenaire vergadering, wat de budgettaire impact is van de pensioenhervormingen van de regering-Di Rupo I. 

Tot nu toe heb ik daarop geen antwoord gekregen. Daarom heb ik mijn vraag opnieuw ingediend en ze gericht aan de minister van Begroting. Groot was mijn verbazing toen ik las dat het antwoord zou worden gegeven door de minister van Pensioenen. Het lukt mij dus niet, maar het is mooi weer vandaag, dus misschien is het een goed moment.

Mijnheer de minister, ik kom tot mijn vragen.

Na vele jaren palaveren over de vergrijzing van onze samenleving en over de financiële gevolgen daarvan zijn er uiteindelijk onder internationale druk enkele maatregelen genomen die de leefbaarheid van ons pensioenstelsel ten goede zouden moeten komen. Na overleg met de sociale partners zijn er overgangsmaatregelen genomen die de gevolgen van de eerder genomen beslissingen matigen. De principes die vooruitgeschoven waren inzake langer werken en later met pensioen gaan, worden voor bepaalde groepen gemilderd. Er komen ook bijsturingen en overgangsmaatregelen inzake de gelijkgestelde periodes, de vervroegde pensionering en de brugpensionering.

Ik krijg graag van u een duidelijk beeld van de budgettaire impact van de genomen maatregelen.

Wat was de initiële budgettaire impact voor 2013-2016? Ik weet dat er geen impact is voor 2012. Wat is de budgettaire impact van de recente bijsturingen? Kunt u uw antwoorden opsplitsen voor de stelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen? Ik heb er geen probleem mee als u uw antwoorden schriftelijk bezorgt.

Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, collega’s, pertinente vragen vragen om pertinente antwoorden. 

De pensioenhervorming heeft geen enkele impact op 2012. Wie in 2012 nog aan de oude voorwaarden voldoet om met pensioen te gaan, kan dat ook doen. Vanzelfsprekend zal de pensioenhervorming wel een impact hebben op de begroting vanaf de jaren 2013 en volgende. De precieze impact is nog niet bekend. Die hangt immers af van een aantal factoren waarop we nog onvoldoende zicht hebben. Ik geef een voorbeeld. We verlengen de duur van de loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen, zoals u weet. We kennen de loopbaanduur van de werknemers: die gegevens bevinden zich in de Argo-databank. We kennen de loopbaanduur van het gros van de zelfstandigen uit de Eclipse-databank. We beschikken echter nog niet over de loopbaangegevens van de ambtenaren, gezien de databank Apelo nog niet alle gegevens bevat. Hetzelfde geldt voor de gemengde loopbanen die hoe langer hoe meer de regel in de plaats van de uitzondering worden. We beschikken nog niet over de loopbaangegevens die ons zouden toelaten om de precieze berekeningen te maken.

Er werd ook gevraagd wat de budgettaire impact van de overgangsmaatregelen zou zijn. Ook hier moet ik u voorlopig het antwoord schuldig blijven. We weten wel dat de overgangsmaatregelen die getroffen werden voor de ambtenaren die voor 28 november 2011 een aanvraag deden om vervroegd uit te treden via TBS of disponibiliteit, een impact zullen hebben. Ook die impact wordt nog berekend. De PDOS heeft een schrijven verstuurd aan ongeveer 1 700 overheden en administraties om de regeling van vervroegde uittreding in kaart te brengen. Vele honderden antwoorden stromen al binnen. Daaruit blijkt dat er minstens 56 verschillende stelsels van vervroegde uittreding bestaan in ons land. Daarmee wordt voor de eerste keer in kaart gebracht welke regelingen van vervroegde uittreding er allemaal bestaan bij de overheid. Voorheen gebeurde dit nooit. Pas wanneer dit overzicht is gemaakt, kunnen we een precieze raming maken van de budgettaire impact van deze overgangsmaatregelen. Aangezien het om overgangsmaatregelen gaat, zal de budgettaire impact hoe dan ook tijdelijk zijn. We zullen al deze ramingen, zowel wat de verwachte besparingen betreft als inzake de kosten van de overgangsmaatregelen, finaliseren en gebruiken bij de opmaak van de begrotingen 2013 en volgende.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, u beschikt niet over alle loopbaangegevens noch over de nodige cijfers. U hebt nog geen zicht op de impact. U bent die nog aan het berekenen. U kunt nog geen precieze ramingen geven. U weet wel dat u met de huidige maatregelen het pensioensysteem niet in stand kunt houden en u bent er zeker van dat er in 2014 een volgende hervorming nodig is. Ik vraag me dan af op welke basis u tot die beslissing komt! 

Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, het gaat over precieze cijfers en ik kan ze niet geven. Ik heb de reden gegeven waarom ik ze niet kan geven. De bevoegde ambtenaren zitten naast mij en zij zullen u dit bevestigen.