Mondelinge vragen inzake de oorlogspensioenen van dwangarbeiders in Duitsland

24 januari 2012

Mondelinge vragen van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken en aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen, over "de oorlogspensioenen van dwangarbeiders in Duitsland" (nr. 8646 en nr. 8647)

Karolien Grosemans (N-VA): Belgische dwangarbeiders uit de jaren ‘40 of hun weduwen hebben in november van vorig jaar een brief gekregen van de Duitse fiscus waarin staat dat ze de belastingen moeten betalen op hun oorlogspensioen uit Duitsland. Voor velen van onze landgenoten lopen de kosten tot in de honderden euro's. Indien deze personen echter het statuut van nazislachtoffer kunnen inroepen, worden ze vrijgesteld van deze belasting.

De FOD Financiën publiceerde daarom deze week een modelbrief op haar website zodat onze landgenomen ook dat statuut kunnen bekomen. Na rondvraag bij de ombudsdienst Pensioenen kwam ik te weten dat de Duitse fiscus zich voor de erkenning van nazislachtoffer enkel baseert op Duitse attesten. Deze Duitse attesten werden maar tot 2004 afgeleverd.

In een artikel van Het Belang Van Limburg (12 januari 2012) bevestigt de Ombudsdienst dat er veel onduidelijkheden zijn en dat de verantwoordelijke Belgische minister hierover best contact zou opnemen met zijn Duitse collega. Graag had ik daarom volgende vragen willen stellen: 

Hoe kunnen onze landgenoten zich laten erkennen als nazislachtoffer? Is er oplossing voor dit probleem? Hebt u reeds contact opgenomen met uw Duitse collega’s? Is er nog overleg gepland? 

De vorige federale minister van Pensioenen deelde mee dat er in België en Nederland 25.000 personen zijn die door dwangarbeid in Nazi-Duitsland recht hebben op een Duits oorlogspensioen. Om hoeveel landgenoten gaat het juist?

Kunt u onze landgenoten administratief ondersteunen, alle communicatie met de Duitse fiscus verloopt immers in het Duits?

Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Het verlenen van fiscale vrijstellingen is een autonome Duitse bevoegdheid. De Belgische FOD Financiën beschikt niet over statistieken over het aantal gewezen dwangarbeiders met een pensioen uit Duitsland. Samen met de minister van Pensioenen heeft de minister een werkgroep opgezet om deze problematiek in kaart te brengen. De administratie heeft de opdracht gekregen om de betrokkenen te ondersteunen binnen de wettelijke mogelijkheden. Op de website van Financiën vinden de betrokkenen informatie over de vrijstelling, een modelbrief en telefoonnummers van het contactcenter van de FOD, waar ze bijkomende inlichtingen kunnen krijgen. 

Karolien Grosemans (N-VA): Maar het blijkt nu dat de betrokkenen niet in aanmerking kunnen komen voor die vrijstelling. De ombudsdienst Pensioenen wordt overstelpt met klachten, want de Belgische modelbrief wordt niet aanvaard in Duitsland. Er is nood aan een echte oplossing en dat kan alleen maar via stevig overleg met de buurstaat.