Mondelinge vraag aan minister Vandeput: Vervanging F-16

Door Karolien Grosemans op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Defensie

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de F-16's" (nr. 23733)

28 februari 2018

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, via de pers vernamen wij dat er tijdens de krokusvakantie twee voorstellen werden ingediend ter vervanging van de F-16's van Defensie, een door de Amerikaanse overheid en een door de Britse. De pers maakte ook gewag van een andere aanbieding en miljardencompensaties in verband met dat dossier.

Kunt u klaarheid ter zake scheppen? Wie heeft er officieel ingetekend op de overheidsopdracht inzake de vervanging van de F-16-lucht-gevechtscapaciteit en de bijbehorende onder-steuning?

Hebt u of de regering andere voorstellen ontvangen dan die officiële intekeningen? Zo ja, van wie? Bevatten die andere voorstellen financiële gegevens, zoals prijzen of economische compensaties?

Tot slot, u hebt al transparant gecommuniceerd over het vervolg van de procedure, maar kunt u aan onze commissie nog eens uitleggen welke de volgende stappen zijn in de komende maanden?

Minister Vandeput (N-VA): Ik denk niet dat ik vandaag iets nieuws zal vertellen, maar het is misschien inderdaad niet slecht dat ik voor de hardhorigen herhaal hoe de procedure juist ineenzit.

Op 14 februari 2018 dienden het Britse Ministry of Defence, dat de Eurofighter Typhoon vertegen-woordigt, en het Amerikaanse Joint Program Office, dat de Lockheed Martin F-35 A vertegenwoordigt, hun best and final offer in bij het aankoopteam voor de vervanging van onze luchtgevechtcapaciteit. Wij hebben geen andere offertes binnengekregen dan die twee. Met de ontvangst van de finale offertes, gezamenlijk goed voor 6 000 bladzijden aan gedetailleerde informatie, begint de evaluatiefase van de procedure.

De dertig experts van Defensie werden aangewezen door de chef Defensie. De drie experts van de FOD Economie werden gekozen door de voorzitter van de FOD Economie.
Elk van de experts heeft slechts toegang tot dat deel van de offerte dat hij of zij evalueert. Om de coherentie in de evaluaties te verzekeren, heeft het aankoopteam, dat uit vijf mensen bestaat, een superviserende rol.

Ik kan u garanderen dat Defensie er alles aan heeft gedaan om de werkgroepen die de offertes zullen beoordelen, in alle onafhankelijkheid van elkaar te laten werken.

De 33 specialisten werden de voorbije maanden terdege op hun taak voorbereid. Zij krijgen alle nodige faciliteiten en ondersteuning om een doorgedreven analyse van hun deel van de offertes te kunnen maken.

De studie en de bespreking van de offertes vinden plaats in een beveiligde afdeling op de defensiestaf, wat ervoor zorgt dat de informatie uit de offertes alleen toegankelijk is voor de evaluatoren en het aankoopteam.

Het volledige evaluatieproces werd trouwens neergeschreven in een evaluatiehandleiding, die in het bijzijn van de inspecteur van Financiën werd verzegeld en die, op het moment dat hierom gevraagd wordt, aan de bevoegde controle-instanties zal worden bezorgd. Op die manier wordt gezorgd voor de nodige transparantie.

Het spreekt voor zich dat de evaluatoren daarnaast de deontologische code voor overheidsopdrachten hebben onderschreven. U zult begrijpen, dames en heren, dat ik, aangezien ikzelf noch mijn collega's toegang hebben tot de specifieke offertes, op geen enkele manier commentaar kan geven over de inhoud van de offertes, noch over prijzen, mijnheer Dallemagne, noch over een eventueel beloofde economische return of wat dan ook.

De investering van 3 000 526 000 euro, in de economische condities van 2015, werd opgenomen in de wet houdende de militaire investeringen voor de periode 2016-2030 en werd ter vastlegging tevens hernomen in de algemene uitgavenbegroting 2018, uitgedrukt in courante euro's, zoals dat budgettair-technisch wordt voorgeschreven. Het Parlement heeft zich dus al twee keer over die investering kunnen uitspreken.

De prijs-kwaliteitverhouding, waarnaar verwezen wordt, zit in het evaluatieproces ingebakken, doordat 33 procent van de te verdienen punten naar de totale eigendomskosten vertaald wordt, 57 procent van de punten naar het capacitaire gedeelte gaat en 10 procent naar de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen.

De bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen zou uiteraard ook de Belgische industrie ten goede moeten komen. Wat de modaliteiten betreft, verwijs ik graag naar de bijlage D van het RfGP, dat u nog steeds integraal op mijn website zult terugvinden. U zult merken dat er geen regionale verdeelsleutels werden opgelegd. Ik wijs er nogmaals op dat het vroegere systeem van economische compensaties niet langer door Europa wordt aanvaard.

 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, collega's, ik wil even citeren uit het nagelnieuwe Duitse regeerakkoord. Daarin staat: "Die Bundeswehr beschafft was sie braucht, und nicht, was ihr angeboten wird." Vrij vertaald: onze krijgsmacht moet het materiaal krijgen dat zij nodig heeft en niet wat men haar wil aansmeren.

Het gaat hier natuurlijk over miljarden euro's en dat doet inderdaad heel veel handjes kriebelen. Er zijn ontzettend veel lobbyisten, van allerlei pluimage, die graantjes proberen mee te pikken. Wij horen de meest absurde verkoopsargumenten. Daarom roep ik de collega's van alle partijen op om het hoofd koel te houden en zich niet te laten verleiden tot praktijken die wij vroeger hebben gekend met betrekking tot legeraankopen, waarvoor de gelijknamige commissie werd opgericht.

Deze regering vervangt de F-16 op een heel transparante manier. De competitie volgt Europese en nationale normen. Eigenlijk strekt deze aanpak tot voorbeeld. Mededingers zijn volledig vrij om in te tekenen. Een aantal heeft dat niet gedaan. Sommige hebben heel open en bloot gecommuniceerd waarom zij niet intekenen, bijvoorbeeld Zweden met Saab. Andere willen of durven niet zeggen waarom zij niet intekenen; dat is hun keuze. Ik vind echter wel dat er respect moet zijn voor de gevoerde procedure en voor degene die wel op een correcte manier intekenen.

Mijnheer de minister, ik kijk uit naar de volgende stappen in deze procedure. Ik kan u alleen maar aanmoedigen om voort te doen zoals u bezig bent en om ons vooral verder op de hoogte te houden in de daartoe voorziene commissie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is