Mondelinge vraag inzake kazernes en kwartieren van Defensie

Door Karolien Grosemans op 31 januari 2019, over deze onderwerpen: Defensie, Parlement

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de kazernes en kwartieren van Defensie" (nr. 28326)

16 januari 2019

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb een gelijkaardige maar wat bredere vraag. Het gaat namelijk over alle kazernes en kwartieren van Defensie. In het kader van goed bestuur had de regering, die nu in lopende zaken is, zich voorgenomen de toekomstige inplanting van eenheden en kwartieren aan te passen aan de toekomstige noden van een kleinere en modernere krijgsmacht.

Tot nu toe heeft de commissie nog geen inzage gekregen in een plan voor inplanting van eenheden en kwartieren. Is het mogelijk om tijdens een volgende vergadering een uiteenzetting te krijgen? Het is moeilijk om hier in een korte tijdspanne een volledig plan toe te lichten; dus ik zou graag een uitgebreidere toelichting krijgen tijdens een volgende bijeenkomst.

Defensie kampt met grote uitdagingen op het vlak van personeel. Het personeelsbestand is met duizenden gedaald sinds het begin van de legislatuur en zal nog met duizenden dalen tijdens de volgende legislatuur. Zal het openhouden van te veel infrastructuur niet bijdragen aan die personeelsproblematiek? Zal de personeelsproblematiek niet nog groter worden, als dat personeel vergt dat misschien elders broodnodig is?

De infrastructuur moet de opdrachten dienen en niet omgekeerd. In Frankrijk en Nederland werd dat principe al een tijdje geleden toegepast.

Kunt u de commissie in een volgende zitting een overzicht geven met betrekking tot welke infrastructuur nodig is om welke opdrachten uit te voeren?

 

Antwoord minister Reynders: 

Mevrouw de voorzitter, wat het volledige inplantingsplan voor de eenheid van Defensie betreft kan ik u zeggen dat er tot op heden nog geen beslissing genomen is. Het zal, denk ik, aan de volgende regering zijn om na te gaan welke militaire kwartieren niet meer nodig zijn.

Defensie heeft de personeelsproblematiek aangepakt door het facilitair beheer van de kwartieren, waaronder de wacht, de catering en het technisch onderhoud, geleidelijk uit te besteden. Zoals in Frankrijk en Nederland geldt ook in België het principe dat de infrastructuur de opdracht dient en niet omgekeerd.

In het kader van de verwerving van nieuwe capaciteit in uitvoering van de strategische visie, zal nieuwe infrastructuur gerealiseerd worden. Binnen de kwartieren wordt het gebruik van de bestaande gebouwen gerationaliseerd in functie van de werkelijke behoeftes.

 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, u zegt dat er geen plan van inplanting is. Als er geen plan is, kunt u ook geen toelichting komen geven.

Ik heb een schriftelijke vraag ingediend over de verschillende kazernes en kwartieren en de stand van zaken van de infrastructuur en het aantal personeelsleden. Ik zal wachten op het antwoord op die vraag om meer zicht op de huidige toestand te krijgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is